...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၃-ခု ဧျပီလမွ ၂၀၁၄ - ခု မတ္လအထိ အလွဴေငြစာရင္း

၂၀၁၃-ခု ဧျပီလမွ ၂၀၁၄ - ခု မတ္လအထိ အလွဴေငြစာရင္း

================================

စဥ္ ေခါင္းစဥ္ ဧၿပီလ ေမလ ဇြန္လ ဇူလုိင္လ ၾသဂုတ္လ စက္တင္ဘာလ ေအာက္တိုဘာလ ႏို္ဝင္ဘာလ ဒီဇင္ဘာလ ဇန္နဝါရီလ ေဖေဖာ္ဝါရီလ မတ္လ စုစုေပါင္း
က်န္းမာေရး-ရုံး ၂၂၄၅၁၀၀၀ ၁၈၆၅၃၅၀၀ ၉၆၇၃၁၀၀ ၆၇၀၂၁၄၅ ၆၇၀၁၈၀၀ ၈၁၃၈၀၀၀ ၉၁၃၂၅၀၀ ၆၉၈၈၀၀၀ ၁၀၇၀၈၈၀၀ ၂၀၁၀၂၉၀၀ ၁၄၅၄၇၅၀၀ ၁၀၈၂၄၄၀၀ ၁၄၄၆၂၃၆၄၅
က်န္းမာေရး-ပ ၃၇၆၆၅၀၀ ၁၄၄၁၀၀၀ ၈၇၉၅၀၀ ၉၁၅၀၀၀ ၁၁၈၇၅၀၀ ၂၅၁၈၅၀၀ ၉၀၄၅၀၀ ၈၉၃၀၀၀ ၁၀၆၃၀၀၀ ၉၀၆၅၀၀ ၇၇၁၅၀၀ ၁၁၃၈၅၀၀ ၁၆၃၈၅၀၀၀
ေစတနာရွင္-ရုံး ၃၀၁၂၇၀၀ ၃၁၀၁၇၀၀ ၆၁၁၃၈၀၀ ၈၃၁၀၈၀၀ ၄၆၃၇၄၀၀ ၆၄၂၅၁၀၀ ၄၅၉၀၁၀၀ ၂၇၅၁၉၀၀ ၇၉၀၉၃၀၀ ၃၅၆၇၂၀၀ ၄၅၃၆၈၀၀ ၁၁၆၂၉၈၀၀ ၆၆၅၈၆၆၀၀
ေစတနာရွင္-ပ ၁၂၁၈၇၀၀ ၈၉၁၅၀၀ ၂၅၀၄၃၀၀ ၂၅၆၆၅၀၀ ၂၄၇၁၇၀၀ ၂၂၉၉၀၀၀ ၂၅၈၂၂၀၀ ၂၆၃၈၅၀၀ ၁၅၉၄၃၀၀ ၁၇၅၈၀၀၀ ၁၅၁၀၉၀၀ ၁၅၉၅၈၀၀ ၂၃၆၃၁၄၀၀
အေထြေထြရေငြ ၈၁၃၁၇၅၀ ၄၀၄၁၄၂၇ ၄၆၄၉၂၁၅ ၅၈၇၇၀၉၅ ၅၉၄၇၅၆၅ ၄၇၅၁၇၄၅ ၃၃၇၀၃၄၀ ၂၇၃၃၁၂၀ ၃၅၂၂၁၅၀ ၄၁၉၅၀၅၀ ၃၇၄၈၄၅၀ ၄၆၆၉၈၀၀ ၅၅၆၃၇၇၀၇
အေဝးခရီး ၁၈၇၁၂၀၀ ၁၁၄၃၀၀၀ ၁၉၇၁၅၀၀ ၂၄၀၉၆၀၀ ၂၅၁၃၆၀၀ ၁၀၈၈၈၀၀ ၂၄၅၇၀၀၀ ၂၃၃၇၄၀၀ ၁၈၂၉၈၀၀ ၁၅၉၉၀၀၀ ၁၉၂၄၃၀၀ ၂၁၂၃၄၀၀ ၂၃၂၆၈၆၀၀
ေခါင္းတလား ၄၅၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀ ၁၇၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၂၅၇၀၀၀၀
ပညာေရး ၁၁၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၉၆၀၀၀၀ ၁၇၃၀၀၀၀ ၂၀၀၀၀၀ ၁၆၅၀၀၀ ၁၈၅၀၀၀ ၄၂၅၀၀၀ ၁၇၀၀၀၀ ၇၅၆၀၀၀ ၁၀၀၀၀ ၁၇၀၀၀ ၄၇၇၈၀၀၀
သဘာဝေရး ၃၀၈၃၀၀၀ ၁၁၀၀၀၀ ၁၆၀၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀ ၁၁၀၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀     ၅၆၀၈၀၀၀
၁၀ ေဆး (တစ္ေန႔တာ)                 ၁၂၀၀၀၀၀ ၅၂၀၀၀၀၀   ၂၁၀၀၀၀၀ ၈၅၀၀၀၀၀
စုစုေပါင္း ၄၄၀၉၄၈၅၀ ၂၉၆၃၂၁၂၇ ၂၈၆၀၁၄၁၅ ၂၈၈၃၁၁၄၀ ၂၃၉၀၉၅၆၅ ၂၅၆၄၆၁၄၅ ၂၃၄၂၁၆၄၀ ၁၉၁၁၂၁၉၂၀ ၂၈၃၉၇၃၅၀ ၃၈၂၃၄၆၅၀ ၂၇၂၉၉၄၅၀ ၃၄၃၉၈၇၀၀ ၃၅၁၅၈၈၉၅၂

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates