...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

(၁၈)ႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ား

(၁၈)ႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ား

စဥ္ ရက္စြဲ အေၾကာင္းအရာ လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည့္ ေဆးရုံႀကီး ဦးေရ
၁၅.၀၇.၂၀၁၁ ပထမအႀကိမ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (ဝါဆုိလျပည့္ေန႔) မႏၲေလးေဆးရုံႀကီး ၁၁၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၁ ဒုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (ေဆးေပးခန္း (၂ႏွစ္)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္) ကုတင္(၃၀၀)ေဆးရုံ ၇၀
၁၂.၁၀.၂၀၁၁ တတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔) ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆးရုံ ၁၀၀
၀၂.၀၁.၂၀၁၂ စတုတၳအႀကိမ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကိဳ) ကုတင္(၃၀၀)ေဆးရုံ ၁၂၀
၀၄.၀၅.၂၀၁၂ ပဥၥမအႀကိမ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (အသင္း (၁၄ႏွစ္) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္) မႏၲေလးေဆးရုံႀကီး ၁၉၅
၁၇.၀၇.၂၀၁၃ ဆဌမအႀကိမ္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (၀ါဆိုလျပည့္ေန႔အႀကိဳ) ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆးရုံ ၈၀
၁၃.၁၁.၂၀၁၃ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆးရုံ ၆၈
၁၃.၀၅.၂၀၁၄ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (အသင္းႀကီး (၁၅ႏွစ္)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္) ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆးရုံ ၆၉
၂၄.၀၉.၂၀၁၄ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (ဝါဆိုလျပည့္ေန႔အႀကိဳ) ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆးရုံ ၈၅
၁၀ ၀၈.၀၄.၂၀၁၅ ဒႆ     မအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (အသင္းႀကီး (၁၇ႏွစ္)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္) ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆးရုံ ၉၁
၁၁ ၁၇.၀၉.၂၀၁၅ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆးရုံ ၈၉
၁၂ ၁၃.၀၁.၂၀၁၆ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ( (၆၉ႏွစ္)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအႀကိဳ) ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ေဆးရုံ ၇၁
စုစုေပါင္း ၁၁၅၄

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates