...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

2015 ေအာက္တိုဘာလမွ 2016 ဧၿပီလအထိ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာက္ရြက္မႈ

2015 ေအာက္တိုဘာလမွ 2016 ဧၿပီလအထိ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာက္ရြက္မႈ

 

စဥ္ ေက်ာက္ကပ္သန္႔စင္လူနာ စရိတ္မွ်ပး အလွဴရေငြ ေက်ာက္ကပ္ ကုန္က်စရိတ္ ေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္း
ဦးေရ FOC
1 ေအာက္တုိဘာ 49 49 - 5000000  
2 ႏိုဝင္ဘာ 111 111 - 5100000  
3 ဒီဇင္ဘာ 123 6 2340000 5100000  
4 ဇန္နဝါရီ 179 13 3320000 5100000  
5 ေဖေဖာ္ဝါရီ 144 6 2760000 5500000  
6 မတ္ 227 19 4160000 10000000  
7 ဧၿပီ 228 18 4200000 5500000  
စုစုေပါင္း 1061 222 16780000 41300000  
ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္းလွဴရေငြေပါင္း    63094168.44

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates