...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

nterfaith Dialogue Programme: " Healing the Past: Building the Future"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaith Dialogue Programme: " Healing the Past: Building the Future"
အတိက္ကိုကုစား၍ အနာဂါတ္ကို တည္ေဆာင္ျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၇.၁၁.၂၀၁၆ မနက္ ၉း၃၀ အခ်ိန္၌ ျဗဟၼစိုရ္လူမူကူညီေရးအသင္း ပညာဒါနခန္းမေဆာင္တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ေတြ႔စုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates