...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျဗဟၼစိုရ္ ပညာဒါနေက်ာင္း ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း

 

ျဗဟၼစိုရ္ ပညာဒါနေက်ာင္း၏ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းကို (၁၁.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အပတ္စဥ္ (၁၄) အား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံမွ စ၍ Special Course အထိ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ မတတ္မျဖစ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္အား လူအမ်ား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ပညာဒါနသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates