...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ

The activities of assistance to natural disaster taken by the Brahmaso Humanitarian Aid Organization (Mandalay) (Part 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The supporting team to natural disaster led by U Win Myint, the Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization (BHAO), provided the relief supplies starting from 22 July 2015 to flood victims hit by the terrible natural disaster recently happened in Myanmar.

 

(1)On 9.9.2015, the team went to Kalaywa, Kalay through Phalan and supported supplies to disaster – affected area

(2) On 13.9.2015, through Thwaythit Arryone Library (Kalay), the flood victims from Harkhar of Chin State were donated rice, tent, clothes, blankets and others

(3)On 22.9.2015, at Thanlar port in Moneywar, the flood victims from Homemalin were supported rice, ready-made noodles, drinking water

Read more...

The activities of assistance to natural disaster taken by the Brahmaso Humanitarian Aid Organization (Mandalay) (Part 1)

 

The supporting team to flood victims led by U Win Myint, the Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization (BHAO), provided the relief supplies starting from 22 July 2015 to flood victims hit by the terrible natural disaster recently happened in Myanmar.

The BHAO Natural Disaster Assistance team delivered the relief supplies to flood- affected areas as follow:

(1)On 22.7.2015 and 28.7.2015, the team went and supported relief which cost twenty five million Ks to Kanbalu, Kawlin and Wintho region

 

(2)On 4.8.2015, the team delivered the supply items that cost twelve million Ks to Lapanwe village, Ywarkhaing village , and the shelter in Pwintphyu township

 

(3)On 6.8.2015, the team flew to Kalay region with clothes and rice that cost ten million Ks to donate to flood victims

 

(4)On 8.8.2015, the team donated supplies which cost sixty million Ks to Konezaung, Monezalae village in Pwintphyu township, and also donated robes and food to about 300 monasteries and nunneries.

 

 

(5)On 11.8.2015, the team delivered various items that cost about nine million Ks to Kan Phyu village, Kyattoywe village,Hintharma village, in Sintkoo township

 

(6)On 13.8.2015, the team went and donated items to Moekwae and Meelaungkyaung village in Yaysakyoe township. The cost for donated items for that areas was twenty million Ks.

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates