...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ

တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ (Responsibility & Accountability)

တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ (Responsibility & Accountability)
==============
ယေန ႔ညေန(13:8:2016) 4:30pmတြင္ Community
Centre တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ "လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္
ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုိ႔"ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ International Youth Day အထိမ္းအမွတ္လႈဒါန္းပြဲသို ႔ဖိတ္ၾကား၍ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းပြဲ၌ ရက္ပိုင္းမ်ွသာရွိေသးသည့္မႏၲေလး CSO မ်ား
စုေပါင္းဖြဲ ့စည္းခဲ့ေသာ "သဘာဝေဘးတံု ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး
အဖြဲ႕(မႏၲေလး)"သို ႔ယင္းလူငယ္မ်ားက ေရေဘးအလႈခံရရွိခ့ဲေသာက်ပ္ေငြ (51သိန္း)ကိုလည္းေကာင္း ဦးျမင့္ေဆြကက်ပ္
တစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္းေပးအပ္လႈဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။
"သဘာဝေဘးတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ ့(မႏၲေလး)

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates