...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမူကူညီေရးအသင္း

=====================

 

ျဗဟၼစိုရ္ လူမူကူညီေရးအသင္းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က စတင္တည္ေထာင္ကာ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ က်ား-မ မေရြး နာေရးကိစၥနဲ႔ က်န္းမာေရး ကိစၥေတြမွာ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ အသင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ၾသ၀ါဒခံယူၿပီး နာယကမ်ားရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ၾကီးၾကပ္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates