...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

(၂၁.၈.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီတြင္ (သဘာဝေဘးတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕

 

 

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳမွ သက္မွတ္ထားေသာအိမ္ေျခမ်ားသို႔ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဆန္ေလးျပည္ႏွဳန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ေရသန္ေဆးမ်ား၊ ေဆးအဖြဲ႕မ်ား သြားေရာက္ကူညီမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူမူ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွ ဆန္၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ား သြားေရာက္ေထာက္ပံပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၂၁.၈.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီတြင္ (သဘာဝေဘးတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕(မႏၲေလး)မွ ပါဝင္ပူးေပါင္းလိုက္ပါလိုသူမ်ား သတင္းပို႔ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း
၀၉-၉၆၂၀၆၀၂၀၉
၀၉-၂၆၅၀၂၅၆၈၆
၀၂-၇၄၃၅၀

စဥ္ -အမည္-------- အိမ္ေထာင္စု------- လူဦးေရ
၁ ။- စက္စဲဓမၼရုံ --- ၄၁-------------- ၁၀၀
၂ ။-ဗုဒၶဝါဒီဓမၼရုံ -----၂၄-------------- ၇၀
၃ ။-ဆဆဓမၼရုံ -------၁၆------------ ၇၉
၄။- ေဝဇယႏၲာ ------၄၁ ------------၁၇၅
စုစုေပါင္း ------------၁၂၄--------- ၄၈၄

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates