...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အင္းရြာ၊ ဦးျမင့္လြင္ + ေဒၚခင္ႏွင္းေဝ၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊ ဦးေက်ာ္လြင္ + ေဒၚဝင္းေမာ္ဆန္း -မိသားစု၊ သား- ေမာင္ေဝယံေအာင္အား ရည္စူး၍ ေဖေဖ ဦးျမင့္ေအာင္ + ေမေမ ေဒၚသီတာျပဳံး ၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊" ျမဘုရင္ႏုိ႔ဆီ" Drမ်ဳိးဝဏၰေအာင္ + ေဒၚခ်စ္စုဝင္းေမာင္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အင္းရြာ၊ ဦးျမင့္လြင္ + ေဒၚခင္ႏွင္းေဝ ၊ (ၿငိမ္းခ်မ္းသာေရႊဆိုင္) မွ" ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း "အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊  (တစ္သိန္းက်ပ္) ကို လွဴဒါန္းပါသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------

 ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊ ဦးေက်ာ္လြင္ + ေဒၚဝင္းေမာ္ဆန္း -မိသားစု မွ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း "အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊  (တစ္သိန္းက်ပ္) ကို လွဴဒါန္းပါသည္။

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 သား- ေမာင္ေဝယံေအာင္အား ရည္စူး၍ ေဖေဖ ဦးျမင့္ေအာင္ + ေမေမ ေဒၚသီတာျပဳံး မွ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း "အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊  (တစ္သိန္းက်ပ္) ကို လွဴဒါန္းပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕၊" ျမဘုရင္ႏုိ႔ဆီ" ေဒါက္တာမ်ဳိးဝဏၰေအာင္ + ေဒၚခ်စ္စုဝင္းေမာင္ မိသားစုမွ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း "အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊  (တစ္သိန္းက်ပ္) ကို လွဴဒါန္းပါသည္။

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေဒါက္တာဦးဦးေက်ာ္ +  ေဒါက္တာေဒၚခင္ႏုႏုခင္၊ ေျမး-ေမာင္ဘုနး္ေဇာ္ဟိန္း၊ ေမာင္ႏွမ မိသားတစ္စုမွ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း "အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀,၀၀၀ိ)၊  (တစ္သိန္းက်ပ္) ကို လွဴဒါန္းပါသည္။

အလွဴေငြက်ပ္တစ္သိန္းလာေရာက္လွဴဒါန္းရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍  ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၇၄၃၅၀

 

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates