...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးေပးခန္း

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း

Published Date

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမူကူညီေရးအသင္း

=====================

 

ျဗဟၼစိုရ္ လူမူကူညီေရးအသင္းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔က စတင္တည္ေထာင္ကာ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ က်ား-မ မေရြး နာေရးကိစၥနဲ႔ က်န္းမာေရး ကိစၥေတြမွာ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ အသင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ႕ ၾသ၀ါဒခံယူၿပီး နာယကမ်ားရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ၾကီးၾကပ္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates